Ziņas

Iespēja iesaistīties savas dzīvesvietas un apkārtnes teritorijas attīstībā

Ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam interesē savas dzīvesvietas un tuvākās apkārtnes iespējamā attīstība, ir iespēja iesaistīties teritorijas attīstības plānošanā un esošo plānu apspriešanā, izmantojot portāla ĢeoLatvija.lv sadaļu Teritorijas attīstības plānošana.

 Portāla ĢeoLatvija.lv sadaļa Teritorijas attīstības plānošana sniedz iespēju sabiedrībai – iedzīvotājiem un komersantiem, ar interaktīvas kartes un dažādu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu, u.c.) palīdzību ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko un teksta informāciju par teritorijas plānošanu, tai skaitā, piedalīties plānošanas dokumenta publiskajās apspriešanās, iesniedzot priekšlikumus elektroniski. Tādējādi sabiedrībai nodrošināta pieejamība informācijai par teritorijas attīstības iespējām un ierobežojumiem.

Portāla ĢeoLatvija.lv sadaļa Teritorijas attīstības plānošana ir Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) publiskā daļa. Pamatā TAPIS ir valsts informācijas sistēma autorizētiem lietotājiem teritorijas plānošanas dokumentu izstrādei. Sistēma nodrošina visu plānošanas līmeņu plānošanas dokumentu un informācijas uzturēšanu, tai skaitā, gan vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus un attīstības programmas, gan informāciju par nacionālo interešu objektiem un 2019.gadā apstiprināto Jūras plānojumu, kurā noteikta Latvijas Republikas jurisdikcijā esošo iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas atļautā izmantošana un izmantošanas nosacījumi.

Izmantojot ĢeoLatvija.lv pieejamos elektroniskos pakalpojumus, ikviens interesents, piemēram, potenciāls nekustamā īpašuma pircējs vai uzņēmējs, kurš meklē savas biznesa idejas attīstīšanai atbilstošu teritoriju, var uzzināt kāda atļautā izmantošana noteikta noskatītajā īpašumā vai tā tuvumā. Varbūt tuvumā plānota rūpnieciska teritorija vai gluži otrādi – plānots parks vai atpūtas zona. Savukārt uzņēmējam ne mazāk svarīgi ir būt informētam par infrastruktūras un inženierkomunikāciju pieejamību konkrētai teritorijai.

Lietotāju ērtībai ĢeoLatvija.lv pieejams elektroniskais pakalpojums – informatīvas izziņas saņemšana par norādītās zemes vienības atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam. Izziņa satur informāciju par plānošanas dokumentiem, kuru nosacījumi attiecināmi uz konkrēto zemes vienību, informāciju par atļauto teritorijas izmantošanu veidiem, apbūves parametriem, kā arī aprobežojumiem. Papildus izziņā iekļauts arī izgriezums no plānošanas dokumenta kartes, kurā grafiski redzama zemes vienība un tajā noteiktais funkcionālais zonējums.

Izmantojot portālu jebkurš interesents var iesniegt arī savus priekšlikumus plānošanas dokumenta publiskās apspriešanas laikā. Lai nenokavētu iesnieguma iesniegšanas brīdi, katram, kurš plāno aktīvi iesaistīties savas pašvaldības attīstības procesā, ir iespēja pieteikties paziņojuma saņemšanai norādot interesējošo teritoriju, adresi vai dokumentu veidus, kuru izstrāde interesē. Lai saņemtu paziņojumu, personai portālā Latvija.lv savā profilā jānorāda elektroniskā pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīti gan paziņojumi, gan pieprasītās informatīvās izziņas.

Elektronizējot komunikāciju ar plānošanas dokumenta izstrādē iesaistītajām institūcijām un sabiedrību, tā padarīta vienkāršāka, ērtāka un ātrāka. Dokumentu izstrādes procesā uzkrātos ģeotelpiskos datus pašvaldības var izmantot arī savu funkciju atbalstam (piemēram, nekustamo īpašumu un publiskās ārtelpas pārvaldībai, transporta plānošanai, infrastruktūras objektu pārvaldībai, u.c.). Savukārt plānošanas procesā iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas ar portāla starpniecību ir ieguvušas aktuālus un ticamus datus plānošanai nacionālā līmenī.