Ziņas

E-pakalpojumi – palīgs augkopjiem saimnieciskās darbības organizēšanā

Viena no lauksaimniecības pamatnozarēm ir augkopība, kas nodrošina mūs ar pārtikā, lopkopībā un citās tautsaimniecības nozarēs nepieciešamajiem graudaugiem, augļiem, dārzeņiem un citiem produktiem. Lai veiksmīgi saimniekotu augkopības nozarē, ir daudz prasību un pienākumu, kas lauksaimniekam jāievēro un jāveic dažādās valsts un pašvaldību iestādēs. E-pakalpojumi ir veids, kā iestāžu pakalpojumus saņemt ērtāk un ātrāk neatkarīgi no atrašanās vietas un iestādes darba laika.

Dažādus jautājumus, kas saistīti ar formalitātēm, lai nodarbotos ar augkopību, var risināt elektroniski. Daudzus lauksaimniekiem noderīgus pakalpojumus var pieprasīt un saņemt Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS) lauksaimniekiem, kā arī lielu daļu no pakalpojumiem var pieprasīt, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Par e-paraksta saņemšanu un lietošanu vairāk var lasīt vietnē daridigitaliarhivs.lv dzīves situācijā “Dokumentu parakstīšana ar elektronisko parakstu”, bet vairāk par jautājumiem, kas saistīti ar augkopību – dzīves situācijā “Augkopība”.

Lauku atbalsta dienests – tavs palīgs ikdienas darbā

Ja esi izlēmis, ka savā dārzā neaprobežosies ar pāris ogu krūmiem vai sakņu dobēm, bet vēlies lielākos apjomos audzēt labību, dārzeņus, iekopt plašāku augļu dārzu, kā arī vēlies produkciju pārdot vai saņemt Eiropas Savienības (ES) subsīdijas un citus atbalsta maksājumus, iesakām kļūt par Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu.

LAD ir izveidota Elektroniskās pieteikšanās sistēma (LAD EPS), kurā vari saņemt visus LAD sniegtos pakalpojumus elektroniski, tādējādi ietaupot savu laiku. ES subsīdijas un atbalsta maksājumus var saņemt tikai LAD klienti, izmantojot jau minēto LAD EPS. Kļūšana par LAD klientu nav obligāta prasība, nav arī minimālā apsaimniekotās zemes platības apjoma, kas noteiktu, kad jākļūst par LAD klientu – tā ir katra lauksaimnieka brīva izvēle.

Par LAD EPS klientu var pieteikties arī elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Plašāka informācija pieejama LAD tīmekļa vietnē lad.gov.lv.

Viss sākas ar sēklām

Ikvienam lauksaimniekam pirms sēklu iegādes ir ļoti svarīgi būt pārliecinātam, ka tiks iegādāts kvalitatīvs materiāls. Lai pasargātu sēklu pircējus no nekvalitatīvu sēklu tirgotājiem, sēklu aprites procesu uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD). Jebkuru sēšanai un stādīšanai paredzēto materiālu tirgotājs drīkst pārdot tikai tad, ja tas ir sertificēts vai, atsevišķos gadījumos, – ja tas ir noteiktā kārtībā pārbaudīts.

Sēklu sertifikācija ir šķirņu identifikācija, audzēšanas apstākļu un sēklu kvalitāti raksturojošo īpašību pārbaude. Sēklu sertifikācijas procesu regulē Sēklu un šķirņu aprites likums, un tā ievērošanu kontrolē un uzrauga VAAD.

Plašāka informācija par sēklu sertifikācijas procesu un tā organizēšanu pieejama VAAD tīmekļa vietnē vaad.gov.lv .

Viens no sēklu sertifikācijas procesa posmiem ir sēklaudzēšanas lauka novērtēšana, jeb tā lauka apskate, kurā augu augšanas laikā tiek novērtēta lauka un tajā augošo augu atbilstība prasībām, kā arī tiek noteikta sugas un šķirnes tīrība. Lai pieteiktu sēklaudzēšanas laukus apskatēm, VAAD  var iesniegt pieteikumu sēklaudzēšanas lauku apskatēm, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Plašāka informācija pieejama vietnē daridigitaliarhivs.lv aprakstītajā dzīves situācija “Augu sēklu audzēšana un pārdošana”.

Augu mēslošana

Katrs augkopis vēlas iegūt pēc iespējas labāku ražu, tādēļ veic augsnes agroķīmisko izpēti, augu mēslošanu un cenšas aizsargāt augus pret slimībām un kaitēkļiem.

Lai palielinātu kultūraugu ražību, lauksaimnieki izmanto dažādus mēslošanas līdzekļus un substrātus, kā arī lieto augu aizsardzības līdzekļus. Lai nenodarītu kaitējumu videi augu mēslošanā un aizsardzībā jāievēro noteiktas normatīvo aktu prasības. Mēslošanas līdzekļu apriti  un augu aizsardzību uzrauga un kontrolē VAAD.

Ministru kabineta noteikumos “Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” ir uzskaitītas teritorijas Latvijā, kurās strādājošajiem augkopjiem katru gadu jāsagatavo Kultūraugu mēslošanas plāna kopsavilkums, kurš jāiesniedz  LAD, izvēloties sistēmā e-pakalpojumu Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums. Īpašo teritoriju uzskaitījums iekļauts noteikumos, kā arī lasāms šeit.

Detalizēti norādījumi par to, kā izmantot LAD EPS e-pakalpojumu “Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums”, pieejami rokasgrāmatā un arī video pamācībā.

Izmanto arī citus e-pakalpojumus sava darba organizēšanai

Augkopjiem ir pieejami arī citi pakalpojumi, ko var saņemt elektroniski, lai rūpētos par savas produkcijas drošumu un kvalitāti.

Noteikti jāuzrauga un jāizpēta augsnes agroķīmiskie rādītāji, ko var izdarīt, veicot augšņu agroķīmisko izpēti vai iesniedzot paša ņemtos augsnes paraugus testēšanai akreditētā laboratorijā. Elektroniski to var izdarīt LAD EPS vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu “Iesniegums augšņu agroķīmiskajai izpētei” un nosūtot VAAD pa e-pastu vai izmantojot e-adresi. .

Tāpat svarīga ir fitosanitārā kontrole – pasākumu kopums, ko fitosanitārie dienesti veic, lai pasargātu valsti no augu karantīnas organismiem. Kontroles pasākumi atšķiras uz ES ārējās robežas, kā arī tās iekšienē. Vairāk lasi vietnes daridigitaliarhivs.lv dzīves situācijas aprakstā Fitosanitārā kontrole. Tur noskaidrosi arī, kādos gadījumos jāreģistrējas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā. Reģistrāciju var veikt arī elektroniski.

Ikvienam lauksaimniekam ikdienas darba “instruments” ir dažāda veida tehnika – bez traktoru, sējmašīnu, kombainu izmantošanas nav iespējama lielu lauksaimniecības sējumu platību uzturēšana un novākšana. Ikviena tehnikas īpašniekiem ir iespēja saņemt informāciju no Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas par sev piederošo traktortehniku vai piekabi. Informāciju var saņemt izziņas vai pārskata veidā. Piemēram, varat pieprasīt pārskatu par traktortehnikas vai tās piekabes tehniskajiem datiem, īpašniekiem, valdītājiem vai turētājiem. Informāciju var pieprasīt elektroniski, izmantojot LAD EPS. Detalizēti norādījumi, kā izmantot šo e-pakalpojumu, pieejami Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.

Augkopības nozares klientiem konsultācijas par e-pakalpojumiem sniedz Zemkopības ministrijas izveidotie Klientu apkalpošanas centri (KAC). Par KAC piedāvātajām iespējām vairāk uzzināsiet Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē zm.gov.lv, kur pieejama arī cita informācija par ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu piedāvātajiem pakalpojumiem.